กระดานสนทนาทั้งหมด
 แผนที่ตำบลยะวึก
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนา3 ปี (59-61)
 แผนการดำเนินงาน
 ติดตามและประเมินผลแผนฯ
 เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ปีงบฯ(59-61)
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลยะวึก
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  50.19.136.255  
   
 
 
 
 
 
   
เทศบาลตำบลยะวึกยินดีต้อนรับ
 
             
  Bike for Mom   ประชาคมแผนฯ(พ.ศ.2559-2561)   ศึกษาดูงาน 2558  
             
  Bike for Mom   ประชาคมแผนฯ(พ.ศ.2559-2561)   ศึกษาดูงาน 2558  
             
  ครูช่าง   กองช่าง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
             
  ครูช่าง   กองช่าง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ผลิตภัณฑ์ตำบล1  
 
 
[ 29-07-2558] ประกาศผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์   กฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ แผนที่ท้ายกฎกระทรวง รายการประกอบแผนผัง 
[ 28-07-2558] คู่มือประชาชน(กองช่าง)   การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ การแจ้งถมดิน การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
[ 28-07-2558] คู่มือประชาชน(กองช่าง)   การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ การแจ้งขุดดิน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
[ 28-07-2558] คู่มือประชาชน (กองช่าง)   การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 
[ 19-07-2558] ประกาศ1   doc120150724070641.doc 
 
[ 13-08-2558] แผน3 ปี (2559-2561)   doc120150813023036.rar 
[ 24-07-2558] การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน   ลำดับ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร คำขอหนังสือตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร แบบขออนุญาติก่อสร้าง ใบขออนุญาตก่อสร้าง ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน 
[ 19-07-2558] ข่าวสารประชาสัมพันธ์1   a b 
 
[ 21-07-2558] ประกาศต่อเติมอาคาร   ใบประกาศ ปร.4/1 ปร.4/2 ปร.4/3 ปร.5 
 
  [ 31-08-2558 ]การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 31-08-2558 ]การบันทึกข้อมูลชื่อเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
  [ 28-08-2558 ]การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 
  [ 28-08-2558 ]การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  [ 28-08-2558 ]แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในกิจกรรมที่2 ของรุ่นที่ 4[[เอกสารแนบ]]
 
 [ 31-08-2558 ]การโอนจัดสรรงบเงินฝากคลัง ประเภทเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 31-08-2558 ]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 31-08-2558 ]ติดตามการแจ้งรายชื่อนายทะเบียนของหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 28-08-2558 ]แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ (ก.ท.จ.) ครั้งที่ 8/2558
 [ 27-08-2558 ]การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  เทศบาลตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190 ( โทร 0-4400-0000 , โทรสาร 0-4400-0000 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615