กระดานสนทนาทั้งหมด
 แผนที่ตำบลยะวึก
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ที่ตั้งเทศบาลตำบลยะวึก
 เบอร์โทรศัพท์ 044-558642 แฟกซ์ 044-558643
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนา3 ปี (59-61)
 แผนการดำเนินงาน
 ติดตามและประเมินผลแผนฯ
 เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ปีงบฯ พ.ศ.2559
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลยะวึก
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  50.19.33.115  
   
 
 
 
 
 
   
เทศบาลตำบลยะวึกยินดีต้อนรับ โทร.044-558642 แฟกซ์ 044-558643
 
             
  เทศกาลงานปลาไหลฯ2557   โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพฯประจำปี 2558   ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ  
             
  เทศกาลงานปลาไหลฯ2557   โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพฯประจำปี 2558   ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ  
             
  รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ   Bike for Mom   ประชาคมแผนฯ(พ.ศ.2559-2561)  
             
  รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ   Bike for Mom   ประชาคมแผนฯ(พ.ศ.2559-2561)  
ผลิตภัณฑ์ตำบล1  
 
 
[ 18-11-2558] ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปีงบฯ59  
[ 30-09-2558] ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   doc120150930020121.docx 
[ 22-09-2558] คู่มือสำหรับประชาชน กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   คำแนะนำการชำระภาษี 
[ 17-09-2558] คู่มือประชาชน สำนักปลัดเทศบาล   doc120150917085557.docx doc220150917085557.docx doc420150917085557. doc520150917085557.doc doc620150917085557.doc 
[ 09-09-2558] ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล   doc120150909033429.docx 
 
[ 19-10-2558] การทำแผน  
[ 13-08-2558] แผน3 ปี (2559-2561)   doc120150813023036.rar 
[ 24-07-2558] การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน   ลำดับ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร คำขอหนังสือตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร แบบขออนุญาติก่อสร้าง ใบขออนุญาตก่อสร้าง ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน 
[ 19-07-2558] ข่าวสารประชาสัมพันธ์1   a b 
 
[ 21-07-2558] ประกาศต่อเติมอาคาร   ใบประกาศ ปร.4/1 ปร.4/2 ปร.4/3 ปร.5 
 
  [ 30-11-2558 ]ขอให้จัดส่งรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามแบบ สบศ.4
  [ 30-11-2558 ]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 27-11-2558 ]ขอความอนุเคราะห์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนโครงการเด็กไทยแก้มใส ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจเข้าร่วม (โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ) 
  [ 27-11-2558 ]โครงการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
  [ 27-11-2558 ]ชี้แจงประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ 
 
 [ 30-11-2558 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 [ 30-11-2558 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 [ 30-11-2558 ]การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ 3
 [ 30-11-2558 ]การกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
 [ 27-11-2558 ]แจ้งการเปิดระบบทางด่วนรับ - ส่งข้อมูลบนเว็บไซต์
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  เทศบาลตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190 ( โทร 0-4400-0000 , โทรสาร 0-4400-0000 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615