กระดานสนทนาทั้งหมด
 แผนที่ตำบลยะวึก
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ที่ตั้งเทศบาลตำบลยะวึก
 เบอร์โทรศัพท์ 044-558642 แฟกซ์ 044-558643
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนา4 ปี (61-64)
 แผนการดำเนินงานปีงบฯ60
 ติดตามและประเมินผลแผนฯ
 แผนพัฒนา 3 ปี (60-62)
 เทศบัญญัติ เรื่องงบฯ ปีงบฯ พ.ศ.2561
 แผนงานการจัดเก็บรายได้
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลยะวึก
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.80.185.137  
   
 
 
 
 
 
   
กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
 
             
  วันนี้ นายกสุนันท์ ศรีเพ็ง นายกเทศมนตรีตำบลยะวึก ออกพื้นทีร่วมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน   กำจัดผักตบชวา ตามนโยบาย คสช บริวณกูกปะโร หมู่ 1 บ้านยะวึก   ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ร่วมกับ อบต.เมืองบัว อบต.กระเบื้อง อบต.ศรีณรงค์  
             
  วันนี้ นายกสุนันท์ ศรีเพ็ง นายกเทศมนตรีตำบลยะวึก ออกพื้นทีร่วมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน   กำจัดผักตบชวา ตามนโยบาย คสช บริวณกูกปะโร หมู่ 1 บ้านยะวึก   ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ร่วมกับ อบต.เมืองบัว อบต.กระเบื้อง อบต.ศรีณรงค์  
             
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลยะวึก ประจำปี2560   โครงการบรรพชาอุปสมบท-บวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เทศบาลตำบลยะวึก   โครงการนิเทศกู้ชีพตำบลยะวึก ประจำปี 2560  
             
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลยะวึก ประจำปี2560   โครงการบรรพชาอุปสมบท-บวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เทศบาลตำบลยะวึก   โครงการนิเทศกู้ชีพตำบลยะวึก ประจำปี 2560  
ผลิตภัณฑ์ตำบล1  
 
 
[ 19-02-2561] พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับปรับปรุง2558)   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
[ 19-11-2560] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 สรุปรายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เผยแพร่ขึ้นเว๊ปไซต์ 
[ 26-10-2560] การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลยะวึก 
[ 25-09-2560] ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 18-23   ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 18 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 19 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 20 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 21 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 22 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 23 
[ 12-07-2560] ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 1 ...   ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 12) ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 13) ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 14) ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 15) ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 16) 
 
[ 19-02-2561] พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับปรับปรุง2558)   ควบคุมอาคาร 
[ 29-09-2560] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็็กเล็กภายในตำบล ...   ประกาศ 
[ 25-09-2560] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ...   ประกาศ 
[ 23-12-2558] รายงานการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2558   doc120151223045958.xlsx 
[ 23-12-2558] รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ   doc120151223045246.docx 
 
[ 27-03-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดวัชพืชหนองกกฯลฯ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดวัชพืชหนองกก(สระประปา) บ้านโพธิ์งาาม หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
[ 21-03-2561] โครงการกำจัดวัชพืช   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บัญชีประมาณราคา 
[ 22-01-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร Asphaltic ...   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านยะวึก-บ้านแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
[ 25-12-2560] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านยะวึก-บ้ ...   ประกาศ 
[ 08-05-2560] ราคากลางงานขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4   ราคากลางงานขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 
 
  [ 26-04-2561 ]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  [ 26-04-2561 ]การตรวจสอบโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข และการประชุมวิชาการเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
  [ 26-04-2561 ]การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  [ 26-04-2561 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  [ 25-04-2561 ]รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)
 
 [ 26-04-2561 ]ขอความเห็นชอบรับโอนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล กรณีรับโอน ( ทอ.ชุมพลฯ และ ท่าตูม)
 [ 26-04-2561 ]ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง(จ้าง)บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทอ.บัวเชด และ นายก ทม.สร.)
 [ 26-04-2561 ]ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งในสายงานประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และสายงานประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ทอ. สังขะ และชุมพลฯ)
 [ 26-04-2561 ]ขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลที่ผ่านการประเมินเพื่อให้มีและให้ได้รับวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน 2558 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) (นายก ทม.สร.)
 [ 26-04-2561 ]ขอความเห็นชอบให้พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารพ้นจากตำแหน่งกรณีการโอน (ทอ.ชุมพลฯ)
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  เทศบาลตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190 ( โทร 0-4400-0000 , โทรสาร 0-4400-0000 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615