กระดานสนทนาทั้งหมด
 แผนที่ตำบลยะวึก
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ที่ตั้งเทศบาลตำบลยะวึก
 เบอร์โทรศัพท์ 044-558642 แฟกซ์ 044-558643
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนา4 ปี (61-64)
 แผนการดำเนินงานปีงบฯ60
 ติดตามและประเมินผลแผนฯ
 แผนพัฒนา 3 ปี (60-62)
 เทศบัญญัติ เรื่องงบฯ ปีงบฯ พ.ศ.2561
 แผนงานการจัดเก็บรายได้
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลยะวึก
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.92.153.90  
   
 
 
 
 
 
 
   
เทศบาลตำบลยะวึกยินดีต้องรับครับและขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยื่ยมชมเว็บไซต์ทางเทศบาล ยินดีให้คำปรึกษาทุกความเดือดร้อนของประชาชน
 
             
  วันนี้ นายกสุนันท์ ศรีเพ็ง นายกเทศมนตรีตำบลยะวึก ออกพื้นทีร่วมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน   กำจัดผักตบชวา ตามนโยบาย คสช บริวณกูกปะโร หมู่ 1 บ้านยะวึก   ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ร่วมกับ อบต.เมืองบัว อบต.กระเบื้อง อบต.ศรีณรงค์  
             
  วันนี้ นายกสุนันท์ ศรีเพ็ง นายกเทศมนตรีตำบลยะวึก ออกพื้นทีร่วมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน   กำจัดผักตบชวา ตามนโยบาย คสช บริวณกูกปะโร หมู่ 1 บ้านยะวึก   ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ร่วมกับ อบต.เมืองบัว อบต.กระเบื้อง อบต.ศรีณรงค์  
             
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลยะวึก ประจำปี2560   โครงการบรรพชาอุปสมบท-บวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เทศบาลตำบลยะวึก   โครงการนิเทศกู้ชีพตำบลยะวึก ประจำปี 2560  
             
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลยะวึก ประจำปี2560   โครงการบรรพชาอุปสมบท-บวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เทศบาลตำบลยะวึก   โครงการนิเทศกู้ชีพตำบลยะวึก ประจำปี 2560  
ผลิตภัณฑ์ตำบล1  
 
 
[ 23-05-2561] แจ้งผลดำเนินงาน ร้องทุกข์-ร้องเรียน กำจัดวัชพืชหนองกก   บันทึกข้อความ รูปภาพก่อนดำเนินงาน รูปภาพดำเนินงานแล้วเสร็จ 
[ 19-02-2561] พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับปรับปรุง2558)   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
[ 19-11-2560] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 สรุปรายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เผยแพร่ขึ้นเว๊ปไซต์ 
[ 26-10-2560] การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลยะวึก 
[ 25-09-2560] ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 18-23   ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 18 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 19 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 20 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 21 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 22 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 23 
 
[ 19-02-2561] พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับปรับปรุง2558)   ควบคุมอาคาร 
[ 29-09-2560] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็็กเล็กภายในตำบล ...   ประกาศ 
[ 25-09-2560] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ...   ประกาศ 
[ 09-11-2559] ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี   ป้ายประชาสัมพันธ์ 
[ 23-12-2558] รายงานการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2558   doc120151223045958.xlsx 
 
[ 16-05-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม(นม) ตราโรงเรียน ชนิดจืด U.H.T. โ ...   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม(นม)  
[ 16-05-2561] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   ประกาศ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
[ 27-03-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดวัชพืชหนองกกฯลฯ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดวัชพืชหนองกก(สระประปา) บ้านโพธิ์งาาม หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
[ 21-03-2561] โครงการกำจัดวัชพืช   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บัญชีประมาณราคา 
[ 22-01-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร Asphaltic ...   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านยะวึก-บ้านแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
  [ 22-06-2561 ]ซักซ้อมการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 22-06-2561 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
  [ 22-06-2561 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ[
 
 [ 22-06-2561 ]แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือสั่งการและบันทึกข้อมูลในระบบสารเสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 [ 22-06-2561 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอชุมพลบุรี)
 [ 21-06-2561 ]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention) สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับปฐมวัย"
 [ 21-06-2561 ]โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม 
 [ 21-06-2561 ]การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (ทถอ. ทุก อ.)
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  เทศบาลตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190 ( โทร 0-4400-0000 , โทรสาร 0-4400-0000 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615