กระดานสนทนาทั้งหมด
 แผนที่ตำบลยะวึก
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ที่ตั้งเทศบาลตำบลยะวึก
 เบอร์โทรศัพท์ 044-558642 แฟกซ์ 044-558643
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนา4 ปี (61-64)
 แผนการดำเนินงานปีงบฯ60
 ติดตามและประเมินผลแผนฯ
 แผนพัฒนา 3 ปี (60-62)
 เทศบัญญัติ เรื่องงบฯ ปีงบฯ พ.ศ.2559
 แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลยะวึก
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.197.90.95  
   
 
 
 
 
 
   
กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
 
             
  สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ในหลวง ร.9 ณ วัดโพธิ์งาม   วางพวงมาลาดอกไม้ที่พระบรมรูปทรงม้า ณ อำเภอชุมพลบุรี ๒๓ ตุลาคม 2559   เทศกาลงานปลาไหลฯ2558  
             
  สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ในหลวง ร.9 ณ วัดโพธิ์งาม   วางพวงมาลาดอกไม้ที่พระบรมรูปทรงม้า ณ อำเภอชุมพลบุรี ๒๓ ตุลาคม 2559   เทศกาลงานปลาไหลฯ2558  
             
  เทศกาลงานปลาไหลฯ2557   โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพฯประจำปี 2558   ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ  
             
  เทศกาลงานปลาไหลฯ2557   โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพฯประจำปี 2558   ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ  
ผลิตภัณฑ์ตำบล1  
 
 
[ 23-11-2559]  ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลยะวึก สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559   ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลยะวึก หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลยะวึก สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 
[ 20-10-2559] ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   หนังสือส่ง ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2 
[ 13-10-2559] ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559   รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 
[ 10-10-2559] ประกาศเทศบาลตำบลยะวึก การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...   ประกาศเทศฯใช้เทศบัญญัติ 
[ 10-10-2559] ประกาศเทศบาลตำบลยะวึก การโอนประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ ...   การโอนประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 
 
[ 23-12-2558] รายงานการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2558   doc120151223045958.xlsx 
[ 23-12-2558] รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ   doc120151223045246.docx 
[ 18-11-2558] ประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลยะวึก   doc120151118084525.-พก 
[ 18-11-2558] สายด่วน แจ้งเหตูด่วน   doc120151118083857.docx 
[ 19-10-2558] การทำแผน  
 
[ 06-10-2559] ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้าน ...   เอกสารแนบ 
[ 06-10-2559] ราคากลางงานจ้างเหมาเสริมสร้างถนนลงหินคลุกสายบ้านนายปราศรัย - บ้านคอยาง หมู่ที่ 1 ...   เอกสารแนบ 
[ 06-10-2559] ราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายจันทร์ หมู่ที่ 2 บ้านขี ...   เอกสารแนบ 
[ 06-10-2559] ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ ...   เอกสารแนบ 
[ 06-10-2559] ราคากลางงานจ้างเหมาเสริมสร้างถนนลงหินคลุก (คุ้มโนนพยอม) หมู่ที่ 3 บ้านยางม่วง   เอกสารแนบ 
 
  [ 09-12-2559 ]ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป 
  [ 09-12-2559 ]การจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[[เกณฑ์ประกวดฯ]][[แผนการนิเทศฯ]]
  [ 09-12-2559 ]ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.)
  [ 09-12-2559 ]โครงการอบรมการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  [ 09-12-2559 ]การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
 
 [ 09-12-2559 ]โครงการอบรมการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 [ 09-12-2559 ]โครงการอบรมการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 [ 09-12-2559 ]โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 09-12-2559 ]โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 [ 08-12-2559 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  เทศบาลตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190 ( โทร 0-4400-0000 , โทรสาร 0-4400-0000 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615