กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
 ยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนา 3 ปี
 แผนการดำเนินงาน
 ติดตามและประเมินผลแผนฯ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลยะวึก
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.227.1.130  
   
 
 
 
   
ตัวอักษรเลื่อน
 
             
  ddd   test1    
             
  ddd   test1    
             
       
             
       
[ 19-07-2558] ผลิตภัณฑ์ตำบล1  
 
 
[ 19-07-2558] ประกาศ1   doc120150724070641.doc 
 
[ 24-07-2558] hdhdh  
[ 19-07-2558] ข่าวสารประชาสัมพันธ์1   a b 
 
[ 24-07-2558] ต่อเต   ราคากลาง 
[ 19-07-2558] จัดซื้อจัดจ้าง 1   a 
 
  [ 27-07-2558 ]การอบรมพัฒนาครูแกนนำ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 (Google App for Education)
  [ 27-07-2558 ]รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 
  [ 27-07-2558 ]การจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment (ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  [ 27-07-2558 ]การจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment (ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  [ 27-07-2558 ]ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.)
 
 [ 27-07-2558 ]การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 [ 27-07-2558 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีรวมพลังมวลชนต้านยาเสพติด ในวันเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 83 พรรษามหาราชินี 
 [ 27-07-2558 ]โครงการสร้างเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎับัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของจังหวัดสุรินทร์
 [ 27-07-2558 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 27-07-2558 ]การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  เทศบาลตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190 ( โทร 0-4400-0000 , โทรสาร 0-4400-0000 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615